HÅLLBARHET / NÄRMILJÖ

NÄRMILJÖ

Att vara en bra granne är viktigt för Contiga. Goda relationer till grannar och kommunen samt arbete med att minska den lokala miljöpåverkan bidrar till att skapa en positiv bild av Contiga som företag och arbetsgivare. Detta underlättar vid rekryteringar.

Vi utför ljudmätningar vart 5e år eller vid förändringar av verksamheten för att säkerställa att vi inte stör omgivningen.

Krossning av betong medför risk för damspridning och 2018 flyttades krossningen och bevattnas för att inte besvära grannarna. Kemiska analyser av dagvattnet i sedimenteringsbassänger görs 2ggr per år för att säkerställa att inga oönskade ämnen urlakas vid krossningen.

2018 utfördes en dagvattenutredning för fastigheten där betongelementfabriken ligger för att säkerställa att dagvattnet tas om hand på bästa sätt innan det lämnar fastigheten. Kommunens miljö och hälsa gör regelbundna besök i syfte att följa upp vårt miljöarbete.

 

HÅLLBARHET FÖR OSS.

Vi arbetar målmedvetet för en hållbar utveckling av alla våra aktiviteter. Här kan du läsa mer om våra olika fokusområden samt få information om nyheter inom hållbarhetsområdet.

BETONG ÄR HÅLLBART

Vi måste värna om våra hållbara material. Nu mer än någonsin för att möta framtidens behov av bostäder och infrastruktur.
Läs mer…»

HÄLSA OCH SÄKERHET

Hälsa och säkerhet är Contigas högsta prioritet genom hela verksamheten.
Läs mer…»

KLIMATPÅVERKAN

Betong består till största delen av krossat berg som blandas med cement, vatten och tillsatsmedel.
Läs mer…»

RÅMATERIAL OCH AVFALL

Användningen av råmaterial och minskning av spill är en viktigt för att minska miljöpåverkan.
Läs mer…»

NÄRMILJÖ

Att vara en bra granne är viktigt för Contiga.
Läs mer…»

MEDARBETARUTVECKLING

Det är viktigt för företagets utveckling att vara en attraktiv arbetsgivare för både nuvarande och framtida medarbetare.
Läs mer…»