SÅ LYCKAS BETONGBRANSCHEN I KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Det är angeläget att vi snarast lyckas begränsa klimatförändringarna och detta är otvivelaktigt vår tids största utmaning. Om vi ska lyckas med detta så behöver vi dels förändra vårt sätt att leva och konsumera, men också få på plats lösningar inom industri och näringsliv.

Inom Abetong och Contiga är detta en högt prioriterad fråga; betongsektorn, främst på grund av cementtillverkningen, står nämligen för mellan 5-7 procent av de globala koldioxidutsläppen.

För att lyckas hantera utmaningen så behöver aktörer i hela samhället samverka målmedvetet: industri, kunder, politik och myndigheter – regionalt, nationellt och internationellt.

Vi kommer att fortsätta vår omställningsresa från fossilbaserade bränslen till förnyelsebara i både produktion och i våra transporter. Vi arbetar målmedvetet för lösningar som gör att vi dels använder betongen smartare när den utgör stommen i samhällsbyggandet, och att vi i större utsträckning kan återvinna betong.

För att vi ska nå vårt mål om att tillverka produkter som inte har någon klimatpåverkan så behövs dels politiskt agerande, men också att det finns en tydligare efterfrågan på klimatförbättrade produkter. Det behöver ställas klimatkrav som går hand i hand med teknikutvecklingen, och det behövs tillgång på förnybara energikällor. Rätt utformade klimatkrav gör att våra kunder alltid kan välja den bästa betongen ur klimatsynpunkt, och att klimatpåverkan bör vara en central parameter vid design av byggprojekt. Genom kravställning kan man också påskynda takten i att återvinna byggmaterial.

En knäckfråga för cement- och betongindustrin handlar om att kunna avskilja koldioxid vid cementtillverkningen och lagra den – så kallad CCS. Tekniken finns – det som krävs nu är politiskt stöd och agerande.

Idag arbetar vi inom HeidelbergCement tillsammans med den norska staten för att få på plats världens första CCS-anläggning för cementtillverkning till 2024. Detta har också identifierats av FNs klimatpanel som avgörande för att kunna nå 1,5-gradersmålet. För oss är det en självklarhet att bidra till att nå Parisavtalet. Det förutsätter dock ett gemensamt ledarskap från industri, politik, myndigheter och våra kunderför att vi ska nå framgång i den här frågan.

Så här lyckas vi i klimatomställningen:

  • Trygg och stabil elförsörjning är fundamentalt.
  • CCS: politiskt stöd i att få på plats avskiljning och lagring av koldioxid.
  • Ställ klimatkrav som stödjer industrins klimatomställning och styr kunderna mot miljöbättre alternativ.

Vi kan redan idag leverera betong med väsentligt mindre klimatpåverkan, och vi uppmanar aktörer i hela värdekedjan att möjliggöra ett mer hållbart betongbyggande. Med ett gemensamt ansvarstagande finns alla möjligheter. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet. ”

Karin Comstedt Webb, Sustainability Manager HeidelbergCement Northern Europe.