HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Här samlar vi information om hur vi hanterar data som lämnas av dig som besöker vår webbplats (Dataskyddspolicy), och hur vi hanterar personuppgifter för kunder och företagskontakter som finns med i våra kunddatabaser och/eller e-postregister (Personuppgiftspolicy).

Contiga AB värnar om din personliga integritet och skyddet av dina personuppgifter. Denna dataskyddspolicy beskriver hur företaget behandlar och använder personuppgifterna som vi mottagit från dig i samband med besök av denna webbplats samt hur du kan kontakta oss vid ytterligare frågor avseende vår hantering av dina personuppgifter.

Contiga AB samlar in och lagrar personuppgifter (till exempel namn, adress, e-postadress och telefonnummer) som du lämnar för att kunna erhålla information från oss. Dessa personuppgifter hjälper oss att hantera din begäran om information.

Utöver ovanstående användning och ändamål, kan vi även använda dina personuppgifter för att administrera och förbättra denna webbplats, för vår interna informationsinsamling, för statistisk analys samt (i förekommande fall) eller för att kontakta dig angående försäljning och som en del av vår uppföljning av kundrelationer.

Contiga AB samlar in personuppgifter för att kunna utföra de ovan nämnda åtgärderna. I den utsträckning vi använder personuppgifterna för att förbättra webbplatsen eller för statistisk analys, är den legala grunden för insamlingen av personuppgifter Contiga ABs berättigade intresse att utföra sådana förbättringar och analyser.

Contiga AB lagrar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet för vilket personuppgifterna har samlats in. Detta innebär att vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för att kunna hantera en begäran, en beställning eller vår kundrelation. Statistik som har anonymiserats kan sparas därefter.

Du kan närsomhelst begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. Vänligen notera att radering kan innebära att Abetong inte kan hantera dina förfrågningar eller beställningar. Du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter från vårt register. Du har rätt att begära begränsning av användningen av dina personuppgifter (till exempel om du anser att personuppgifterna är felaktiga) eller begära att användningen av dina personuppgifter upphör (till exempel avseende användningen av personuppgifterna för att förbättra vår webbplats).

Contiga AB med organisationsnummer 556270-5979 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, och begäran om att utöva dina rättigheter enligt ovan ska skickas till Contiga AB, Box 94 761 21 Norrtälje, i kuvert märkt ”Att: Data Protection Line Manager”.

Om du har klagomål angående Contiga ABs hantering av dina personuppgifter har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

 1. Information om hantering av dina personuppgifter

1.1    Syftet med denna personuppgiftspolicy är att tillhandahålla information om hur Contiga AB (”vi”) hanterar dina personuppgifter i samband med att du är kund eller på annat sätt intressent till verksamheten.

1.2    Vi respekterar din integritet och värnar om de personuppgifter vi behandlar om dig. All hantering av personuppgifter sker i enlighet med Europeiska Unionens Allmänna Dataskyddsförordning (Eng. General Data Protection Regulation (GDPR)). Nedan beskrivs på vilket sätt vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter.

 1. Vilka personuppgifter om dig hanterar vi?

2.1    Som leverantör eller företagskontakt till dig samlar vi in och hanterar följande personuppgifter om dig (dina ”Personuppgifter”):

 • Namn

 • Vilket företag eller organisation som du tillhör

 • Titel

 • E-postadress

 • Postadress – då du lämnat det till oss

 • Personnummer – då du lämnat det till oss

 • Personnummer för enskilda firmor och privatkunder i samband med kreditupplysning och leverans

2.2    Dina Personuppgifter har vi fått antingen direkt från dig, från allmänt tillgängliga källor eller register via tredje part såsom leverantörer av adresser för direktmarknadsföring, med syfte att kunna förse dig med relevant information.

 1. För vilka ändamål hantering vi dina Personuppgifter?

3.1    Vi hanterar dina Personuppgifter för följande ändamål:

 1. För att kunna behålla en affärsrelation med dig, genom att vi registrerar dig i vårt kundregister.

 2. För att fullfölja kundavtal som vi har ingått med dig och tillhandahålla nödvändig information om produkter och leveranser.

 3. För att genomföra kundundersökningar enligt ISO 9001-standarden.

 4. För att via e-post informera dig om våra produkter och tjänster.

 5. För att via e-post informera dig om nyheter, seminarier, evenemang och andra företagsrelaterade erbjudanden.

3.2    Tillhandahållandet av dina Personuppgifter är nödvändigt för att ingå och uppfylla t.ex. ditt kundavtal. Om du inte tillhandahåller dina Personuppgifter till oss kommer vi inte att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet.

 1. Vilken är den rättsliga grunden för hantering av dina Personuppgifter?

4.1    Hanteringen av dina Personuppgifter för ändamålet i punkt 2 i avsnitt 3.1 ovan är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser i enlighet med kundavtalet med dig.

4.2    Den rättsliga grunden för hanteringen av dina Personuppgifter för ändamålet är, med hänvisning till punkterna i avsnitt 3.1, följande:

1-2.    Baserat på vårt berättigade intresse av att kunna bibehålla en affärsrelation med dig.

 1. Baserat på vårt berättigade intresse av att utföra kundundersökningar som är nödvändiga för vår ISO-certifiering.

4-5:   Baserat på vårt berättigade intresse att informera om relevanta nyheter och marknadsföra våra produkter och tjänster.

Vi har gjort en intresseavvägning där vi bedömer att våra berättigade intressen väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina Personuppgifter behandlade för dessa ändamål. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning. Läs mer om dina rättigheter nedan.

4.3    I vissa fall, grundar sig hanteringen av dina Personuppgifter på ett separat inhämtat samtycke från dig.

 1. Vem har tillgång till dina Personuppgifter?

5.1    Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot förlust och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina Personuppgifter är begränsat. Endast personer hos Contiga AB som behöver hantera dina Personuppgifter i enlighet med ändamålen som angetts ovan har tillgång till Personuppgifterna.

5.2    Om behov uppstår så kan vi komma att dela dina Personuppgifter till andra avdelningar inom moderbolaget HeidelbergCement Northern Europe AB och dess dotterbolag såsom kommunikation, Human Resources, forskning och utveckling, affärsutveckling, IT, och ekonomi i syfte att de ska kunna sända relevant information till dig enligt avsnitt 4.

5.3    Vi kan också komma att dela dina Personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning, så som IT-systemlösningar för informationsutskick. Vi ingår personuppgiftsbiträdesavtal med alla leverantörer som behandlar våra kunder och kontaktpersoners personuppgifter för vår räkning.

5.4     Dina Personuppgifter delas inte med ett land utanför EU/EES.

 1. Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?

Dina Personuppgifter kommer endast att sparas så länge det är nödvändigt utifrån ändamålet för vilket de samlades in samt så länge det är tillåtet eller krävs enligt lokal lagstiftning.

I samband med affär och leverans till projekt sparas uppgifterna i upp till 20 år med anledning av garantitid och kundserviceåtagande.

I samband med kundenkät sparas personuppgifterna i 5 år.

I samband med utskick av kundtidning sparas personuppgifterna så länge du inte avanmäler din prenumeration.

 1. Vilka är dina rättigheter?

7.1    Contiga AB, organisationsnummer 556270-5979, Box 94, 761 21 Norrtälje, info@contiga.se är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina Personuppgifter. Det innebär att vi är ansvariga för att dina Personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

7.2    Du har rätt att veta vilka Personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas, och i vissa fall kan du begära att vi raderar dina Personuppgifter. Om du har lämnat ett särskilt samtycke för en viss personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Detta kan du göra genom de kontaktuppgifter som anges i Avsnitt 7.1. Du har också rätt att invända mot viss behandling av dina Personuppgifter och begära att behandlingen av dina Personuppgifter begränsas. Notera att begränsning eller radering av dina Personuppgifter kan resultera i att vi inte kan uppfylla våra skyldigheter enligt vårt kundavtal. Du har också under vissa omständigheter rätt att få dina Personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

7.3    Om du har några frågor om hur vi behandlar dina Personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-mail på info@contiga.se eller via post till adressen ovan eller via telefon på 010-4714000.

7.4    Om du har några invändningar eller klagomål angående hur vi hanterar dina Personuppgifter har du rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Datainspektionen.

 1. Ändringar

Om det sker några ändringar gällande hanteringen av dina Personuppgifter kommer vi att informera om detta genom att publicera en uppdaterad version av denna personuppgiftspolicy på Contiga ABs hemsida.

En ”cookie” är en liten textfil innehållande information som lagras på din dator. Cookies används enbart av tekniska skäl samt för att underlätta ditt användande av hemsidor. En typ av cookie kommer spara en fil permanent på din dator. Den kan därefter användas för att anpassa hemsidan baserat på användarens val och intressen. En annan vanlig typ av cookie är ”sessionscookies”. När du besöker en hemsida så skickas sessionscookies mellan din dator och servern för att samla in information. Sessionscookies sparas inte efter att du har stängt ner hemsidan. För mer information om hur cookies fungerar, se www.allaboutcookies.org.

De cookies som HCNE använder på denna hemsida är (lagringsperioden för respektive cookie är specificerat inom parantes efter varje beteckning):

cookien __ga (permanent) – en cookie som används av Google Analytics är Googles analysverktyg som hjälper webbplatsägare och appägare att förstå hur deras besökare använder deras egendom. Programmet kan använda en uppsättning cookies för att samla in information och rapportera användningsstatistik för webbsidor utan att personligen identifiera enskilda besökare på Google.Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra hemsidan. För att göra detta använder vi Google Analytics för att analysera våra användares beteende på en anonym och aggregerad nivå.

Vi tillåter även vårt webanalysverktyg Google Analytics att installera och hantera cookies på denna hemsida. Följande cookies installeras av Google Analytics för att loggföra uppgifter om besök och besökare på denna hemsida. Statistiken används för att förbättra användares upplevelse av hemsidan:

_utma (två år)

_utmz (sex månader)

_utmc (session, raderas när webbläsaren stängs)

_utmb (30 minuter)

_utmt (10 minuter)

_ga sparas i två år

_gat_UA-294897-xx sparas en minut

_gid sparas 24 timmar

Om du inte accepterar att dessa cookies används kan du ändra din webbläsares inställningar till att automatiskt neka lagringen av cookies eller till att informera dig när en hemsida önskar lagra cookies på din dator. Cookies som är sparade sen tidigare kan även raderas genom webbläsaren. Mer information kan hittas på din webbläsares hjälpsidor. Vänligen notera att vissa områden och funktioner på denna hemsida kräver användningen av cookies och kan därmed sluta fungera om cookies nekas eller raderas.

För mer information avseende cookies som används på denna hemsida, vänligen kontakta oss på info@contiga.se